STATUT

Secţiunea 1

DISPOZIŢII GENERALE

1.1.

1.1.1 Partidul Noua Republică este persoană juridică de drept public, organizată în conformitate cu prevederile Constituţiei

României şi ale Legii 14/2003 a partidelor politice. Partidul Noua Republică este organizat şi funcţionează pe întreg

teritoriul României, după criteriul administrativ-teritorial.

1.1.2 Cetăţenii români din Republica Moldova, precum şi românii din diaspora, se pot organiza ca structură a Partidului Noua

Republică conform legilor statului în care trăiesc.

1.1.3 Pot deveni membri ai organizaţiei diaspora cetăţenii români cu domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în afara

frontierelor României, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, inclusiv de legea statului în care îşi au reşedinţa sau

domiciliul, şi cu drept legal de participare la viaţa politică a ţării din care provin, care aderă la Partidul Noua Republică,

militează pentru realizarea Programului Politic şi participă la activitatea partidului.

1.1.4 Prevederile prezentului Statut referitoare la organizaţiile judeţene, precum şi celelalte prevederi, se aplică şi

organizaţiilor din Republica Moldova şi din diaspora.

1.2 Prezentul Statut reglementează modul de organizare şi de funcţionare a Partidului Noua Republică, stabilind principii şi

norme obligatorii pentru toate organizaţiile şi pentru toţi membrii partidului, în concordanţă cu dispoziţiile legale în

materie. Statutul se adoptă şi poate fi modificat numai de Congresul partidului.

1.3. Denumirea integrală a partidului este Partidul Noua Republică, iar denumirea prescurtată este Noua Republică.

1.4. Semnul permanent al Partidului Noua Republică constă dintr-un copac cu tulpina albastră şi coroana verde, sub care se

află denumirea prescurtată „NOUA REPUBLICĂ”, conform desenului urmator:

Reprezentarea sub formă grafică, alb/negru şi color, a semnului permanent este redată în Anexa 1, parte integrantă a

prezentului Statut. Semnul permanent al partidului este inscripţionat pe drapelul partidului şi pe documentele oficiale ale

Partidului Noua Republică. Comitetul Executiv Naţional al Partidului Noua Republică poate modifica, între Congrese,

semnul permanent al partidului, prin consultarea tuturor filialelor judeţene, în condiţiile prevăzute de lege.

1.5. Semnul electoral al Partidului Noua Republică este identic cu Semnul permanent. Comitetul Executiv Naţional al

Partidului Noua Republică este competent, în condiţiile legii, să modifice semnul electoral între Congresele partidului.

1.6. Sediul central al Partidului Noua Republică este în Bucureşti, Str. Constantin Aricescu nr. 21, Bl. 20, Sc. 4, parter, Ap.

49, Sector 1. Adresa sediului central poate fi schimbată prin decizia Preşedenţiei Partidului. Ziua Partidului Noua Republică

se sărbătoreşte anual, în data de 17 a lunii septembrie.

STATUT

2

Secţiunea 2

PRINCIPIILE ŞI OBIECTIVELE PARTIDULUI

2.1. Partidul Noua Republică urmăreşte numai obiective politice. Valorile morale şi politice ale Partidului îşi au rădăcinile în

tradiţia şi civilizaţia iudeo-creştină. Partidul promovează modelul republican de organizare a unei societăţi democratice şi

împărtăşeşte valorile şi principiile liberalismului clasic, ale creştin-democraţiei şi ale conservatorismului modern. În

acţiunea sa politică, Partidul Noua Republică susţine libertatea individuală, Statul de drept, valorile familiei, drepturile

naturale, şi egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii. Partidul respinge toate ideologiile extremiste şi apără drepturile şi

libertăţile fundamentale ale omului.

2.2. Partidul apără piaţa liberă şi competiţia meritocratică, economia concurenţială guvernată de reguli clare şi instituţii

funcţionale. Partidul încurajează responsabilitatea socială şi respinge orice formă de discriminare.

2.3. Partidul afirmă responsabilitatea fiecărui cetăţean faţă de generaţiile viitoare.

În acest sens, Partidul pledează pentru conservarea patrimoniului cultural şi spiritual al României, pentru ameliorarea

mediului natural, pentru limitarea datoriei publice a Statului român şi pentru dezvoltarea sănătoasă a mediului de afaceri.

2.4. Partidul susţine interesele României într-o Europă a naţiunilor, plecând de la principiul subsidiarităţii şi al respectului

pentru comunităţile locale. Partidul afirmă legăturile tradiţionale ale României cu structurile politico-militare ale spaţiului

euro-atlantic.

Secţiunea 3

DOBÂNDIREA, ÎNREGISTRAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU

3.1. Poate deveni membru al Partidului Noua Republica orice cetăţean al României care îndeplineşte condiţiile prevăzute de

lege, nu este membru al nici unui alt partid sau mişcări politice, care împărtăşeşte valorile de centru-dreapta şi este de

acord să susţină principiile şi obiectivele partidului, să respecte prevederile Statutului, ale Codului de Integritate,

regulamentele interne, regulile, normele, instrucţiunile metodologice şi care îndeplineşte celelalte condiţii prevăzute de

lege.

3.2.

3.2.1 Acceptarea unui nou membru se face pe baza unei cereri scrise. Cererea se adresează filialei locale sau filialei judeţene

(în cazul în care în judeţ nu există filiale locale). Cererea va fi însoţită de o scrisoare de intenţie şi de un curriculum vitae.

Cererea va fi analizată de către comitetul local sau comitetul judeţean care, după caz, vor lua o decizie de acceptare sau

respingere a noului membru, inclusiv apartenenţa acestuia la filiala specifică locală. Decizia va fi luată în termen de cel

mult 15 zile.

3.2.2 În cazul în care comitetul local sau comitetul judeţean, după caz, resping cererea de aderare, persoana interesată

poate depune o contestaţie. Contestaţia va fi dedusă spre soluţionare adunării filialei, hotărârea acesteia fiind definitivă.

Decizia va fi luată în termen de cel mult 60 de zile.

3.3. Comisia de Integritate şi Arbitraj Judeţeană („CIAJ”) poate respinge cererea de acceptare a unei persoane într-o filială a

partidului din judeţul respectiv, la sesizarea unui alt membru al Partidului sau ca urmare a unei auto-sesizări, în cazul în

care se constată încălcări ale Codului de Integritate, Statutului şi/sau ale regulamentelor interne.

3.4. Un membru poate să aparţină doar unei filiale locale sau filiale judeţene fără filiale locale, după caz. Calitatea de

membru începe după aprobarea cererii pentru a deveni membru al partidului şi înscrierea în Registrul Naţional al

Membrilor.

3.5. Un membru poate solicita transferarea la o altă filială locală sau la o filială judeţeană fără filiale locale. Comitetul

filialei la care urmează a fi transferată apartenenţa va decide cu privire la transfer. În cazul în care comitetul filialei nu

aprobă transferul, solicitantul poate depune o contestaţie la adunarea filialei, în termen de 15 zile de la comunicarea

deciziei.

3.6. În cazul în care o filială locală se desfiinţează, un membru poate solicita transferul la altă filială locală sau judeţeană

fără filiale locale, după caz, cu respectarea procedurii de transfer de la punctul 5.

3.7. Calitatea de membru al Partidului încetează:

STATUT

3

a. pe baza unei demisii formulată în scris şi înaintată comitetului relevant, prin care membrul respectiv anunţă că

părăseşte partidul;

b. odată cu pierderea sau îngrădirea drepturilor politice sau cetăţeneşti, prin efectul legii

c. odată cu aderarea la un alt partid sau mişcare politică,

d. în cazul în care membrul nu-şi achită cotizaţia în termen de 30 de zile de la data la care a fost notificat, în scris, în

acest sens,

e. urmare a excluderii din Partid,

f. în cazul în care membrul nu este admis la o filială locală sau filială judeţeană fără filiale locale în termen de trei luni de

la dizolvarea sau încetarea activităţii filialei sale iniţiale;

g. odată cu decesul membrului.

3.8. Calitatea de membru al partidului se suspendă:

a. pe baza unei cereri scrise a membrului, în cazul incompatibilităţii calităţii de membru de partid cu o poziţie sau

funcţie deţinută de acesta;

b. în cazul în care membrul este arestat si/sau urmărit penal şi sunt indicii clare de săvârşire a unei infracţiuni, pe durata

cuprinsă între data arestării şi până la data pronunţării unei hotărâri judecătoreşti definitive în cauza respectivă;

3.9. Membrul în cauză trebuie să fie notificat în scris despre încetarea sau suspendarea calităţii de membru al Partidului, în

conformitate cu Paragraful 7 si Paragraful 8 de mai sus.

3.10. Pe perioada suspendării, membrul se supune în continuare regulilor, regulamentelor şi procedurilor de partid.

3.11. Eventualele acţiuni ale membrului suspendat care contravin Statutului, Codului de Integritate şi/sau regulamentelor

de funcţionare Partidului constituie temei pentru pierderea calităţii de membru.

Secţiunea 4

DREPTURILE MEMBRILOR

4.1. Un membru al Partidului are următoarele drepturi:

a. să participe la şedinţele filialei locale al cărei membru este;

b. să voteze şi să fie votat pentru oricare funcţii în Partid;

c. să propună candidaţi şi să-şi depună candidatura pentru alegeri, pentru orice funcţie de partid sau demnitate publică,

în conformitate cu Regulamentul intern al Partidului. Un membru care, anterior aderării la mişcarea politică sau

partidul Noua Republică, a fost membru al unui alt partid şi a deţinut în ultimii 3 ani funcţii în partid sau funcţii de

demnitate publică, nu poate candida la funcţii interne în Partidul Noua Republică pe o perioadă de 6 (şase) luni de la

data aderării;

d. să fie informat cu privire la activitatea Partidului şi cu privire la hotărârile organismelor Partidului;

e. să îşi prezinte, susţină şi supună la vot ideile cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiei în care

activează şi oricare dintre organizaţiile partidului ale căror hotărâri, proiecte şi activităţi influenţează activitatea sa ca

membru al Partidului;

f. să aibă iniţiativa politică şi să prezinte organismelor Partidului orice sugestii, reclamaţii şi comentarii acestea având

obligaţia de a le dezbate;

g. să participe la şedinţele organismelor Partidului în cazul în care vor fi discutate activităţile sau comportamentul său;

Secţiunea 5

OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

5.1. Orice membru al Partidului Noua Republica indiferent de pozitia detinuta in cadrul partidului, are următoarele

obligaţii:

a. să susţină obiectivele şi să participe la realizarea programului Partidului;

b. să respecte Statutul, Programul Partidului, Codul de Integritate şi regulamentele interne ale Partidului, care constau

din reguli, orientări, norme şi instrucţiuni metodologice, care se află la dispoziţia tuturor membrilor la sediul

Comitetelor Locale;

c. să îndeplinească hotărârile şi deciziile luate de organismele Partidului;

STATUT

4

d. să plătească cotizaţiile de membru.

Secţiunea 6

SANCŢIUNILE DE PARTID

6.1. Funcţie de gravitatea faptelor, unui membru de partid i se pot aplica următoarele sancţiuni:

a. avertisment scris;

b. suspendarea din funcţia deţinută în cadrul Partidului;

c. eliberarea din funcţia deţinută în cadrul Partidului;

d. suspendarea din calitatea de membru al Partidului;

e. excluderea din Partid.

6.2.

6.2.1 Comitetul local, Comitetul Judeţean sau Comitetul Executiv Naţional, după caz, vor decide cu privire la orice sancţiune

de partid, mai puţin sancţiunea de excludere. Comitetul Executiv Naţional va fi în exclusivitate competent să decidă cu

privire la o sancţiune de partid pentru un membru al unui organism de conducere de la nivel judeţean sau naţional.

6.2.2. Sancţiunile vor fi aplicate gradual, în conformitate cu prevederile Codului de Integritate şi ale regulamentelor în

vigoare

6.3. Decizia cu privire la o sancţiune de partid, cu specificarea motivelor, se va emite în scris şi va fi predată membrului.

Împotriva unei astfel de decizii se poate depune o contestaţie, în termen de 15 zile de la predare, la CIAJ sau CIAN, dupa caz.

Contestaţia nu va avea efect suspensiv.

6.4.

6.4.1. Un membru poate fi exclus din Partid numai din cauza:

a. unei încălcări deosebit de grave sau repetate a Statutului sau a regulamentelor de Partid;

b. neglijării sistematice a îndatoririlor de bază ale calităţii de membru;

c. încălcării grave a obligaţiilor atunci când gestionează patrimoniul Partidului;

d. comiterii unei fapte penale, cu intenţie, pentru care acesta a fost condamnat printr-o sentinţa definitivă;

e. abuzului de o funcţie de partid;

f. comiterii unor acte care provoacă daune Partidului, inclusiv dar fără a se limita, prin declaraţii publice care aduc daune

de imagine partidului;

g. declarării unor date false sau ascunderii datelor obligatorii, în cererea pentru a deveni membru de partid.

6.4.2 Procedurile referitoare la aplicarea sancţiunii de excludere sunt detaliate în Codul de Integritate şi regulamentele

partidului.

6.5. Sancţiunea excluderii din partid va fi decisă de către adunarea locală sau judeţeană, după caz, a filialei care a acceptat

membrul respectiv.

6.6. Excluderea restricţionează membrul de la a fi re-admis, pentru o perioadă de trei ani de la luarea deciziei finale de

către organismul competent, cu excepţia cazului în care filiala care l-a exclus decide altfel.

Secţiunea 7

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PARTIDULUI

Partidul este organizat şi funcţionează având următoarele structuri organizatorice:

1. La nivel local se înfiinţează Filiala locală a partidului, având următoarele organisme:

a. Adunarea Locală

b. Comitetul Local

2. La nivel Judeţean se înfiinţează Filiala judeţeană a partidului, având următoarele organisme:

 

 

a. Adunarea Judeţeană;

b. Comitetul Judeţean;

c. Preşedinţia Judeţeană;

d. Comisia de Integritate şi Arbitraj Judeţeană (CIAJ). CIAJ are rol de comisie de arbitraj şi se înfiinţează şi funcţionează

în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 14/2003a partidelor politice din România;

e. Comisia Judeţeană de Control.

3. La nivel naţional se înfiinţează următoarele organisme:

a. Congresul;

b. Comitetul Executiv Naţional;

c. Preşedinţia Partidului;

d. Comisia de Integritate şi Arbitraj Naţională („CIAN”). CIAN are rol de comisie de arbitraj şi se înfiinţează şi

funcţionează în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice;

e. Comisia de Control la nivel Naţional.

Secţiunea 8

LUAREA DECIZIILOR DE CĂTRE ORGANISMELE PARTIDULUI

8.1. Congresul si Adunările sunt convocate de către Comitetele de la nivelul relevant, în conformitate cu procedurile

prevăzute în regulamentele de organizare ale acestora.

8.2. În cazul în care Congresul sau o Adunare nu sunt convocate în termenele prevăzute, de către comitetul relevant sau la

cererea numărului minim de membri, în conformitate cu prevederile statutare, adunarea va fi convocată de către Comitetul

de la nivelul imediat superior, iar în cazul Congresului, de către CIAN.

8.3. Organismele Partidului vor lua decizii prin adoptarea de rezoluţii.

8.4. Organismele Partidului se întrunesc în condiţii de cvorum în prezenţa majorităţii membrilor sau delegaţilor acestora,

cu excepţia cazului în care se prevede altfel în Statut. Pentru a adopta o rezoluţie, este necesară majoritatea membrilor sau

delegaţilor prezenţi, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în Statut.

8.5. Modul în care organismele îşi desfăşoară activitatea, procedurile de vot, soluţionarea cazurilor în care un membru al

unui organism se află în stare de incompatibilitate sau a adus un prejudiciu sunt detaliate în regulamentele de organizare

şi funcţionare ale organismelor respective.

8.6. Organismele Partidului propun şi aprobă candidaţi pentru alegeri interne în Partid, în conformitate cu regulamentele

Partidului.

8.7. Partidul este reprezentat în relaţiile cu autorităţile publice sau terţii fie de către Preşedinte sau Prim-vicepreşedinte

sau de către un Vicepreşedinte, împreună cu un alt membru al Preşedinţiei după caz.

8.8. O filială a Partidului este reprezentată în relaţiile cu autorităţile publice fie de către Preşedinte fie de către un

vicepreşedinte, împreună cu un alt membru al Comitetului local sau judeţean, după caz.

Secţiunea 9

FILIALE ŞI ORGANISME LOCALE

9.1.1 Filiala locală este unitatea organizatorică de bază a Partidului. Aceasta poate fi înfiinţată în orice comună, oraş sau

municipiu de către un minim de 5 (cinci) membri ai partidului. O filială locală poate acţiona pe teritoriul mai multor

comunităţi, cu condiţia ca filiala să cuprindă comunităţi din raza teritorială a aceleiaşi filiale judeţene.

9.1.2 Ulterior înfiinţării unei filiale care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul a mai multor comunităţi se pot desprinde şi

înfiinţa filiale locale la nivelul fiecărei comunităţi ce făcea parte din componenţa filialei iniţiale.

STATUT

6

9.1.3 Într-un judeţ în care nu se pot înfiinţa cel puţin 2 (două) filiale locale, se înfiinţează o filială judeţeană la care aderă

membri din judeţ. Filiala va avea atât rol de filială locală, cât şi atribuţii de filială judeţeană. Organele filialei vor fi aceleaşi

ca ale filialei judeţene.

9.1.4 În cazul în care, ulterior înfiinţării filialei judeţene, se înfiinţează o filială locală într-o comunitate locală, alta decât

municipiul reşedinţă de judeţ, membrii care au aderat iniţial la filiala judeţeană vor înfiinţa o filială/filiale locale.

9.2.1 O filială locală se înfiinţează prin decizie a Adunării constitutive locale, pe baza aprobării prealabile de către Comitetul

Judeţean în cauză.

9.2.2 O filială locală se dizolvă de drept în cazul în care numărul membrilor săi scade sub cinci, pentru o perioada mai mare

de 30 zile, sau în cazul deciziei unanime a membrilor săi.

9.3.1 Organul de conducere al filialei locale este Adunarea Locală. Adunarea Locală va fi convocată cel puţin o dată la patru

ani, în cel mult 45 de zile după alegerile parlamentare. Adunarea Locală este formată din totalitatea membrilor filialei

locale şi se poate convoca ori de câte ori este cazul de către Comitetul local, cu 30 de zile înainte de data desfăşurării.

Procedurile de convocare şi ţinere a adunării locale sunt detaliate în regulamente.

9.3.2 În cazul în care Comitetul local nu convoacă adunarea locală în conformitate cu reglementările în vigoare, aceasta

poate fi convocată la cererea a minim 1/3 din membrii filialei locale.

9.3.3 Adunarea locală poate fi convocată şi la cererea Preşedinţiei Judeţene.

9.3.4 Adunarea locală întruneşte cvorumul dacă la prima convocare sunt prezenţi jumătate plus unul dintre membrii săi, iar

la a doua convocare sunt prezenţi 25% plus unul din membrii. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul nici la a doua

convocare, organizaţia se desfiinţează de drept iar membrii rămaşi se pot reînscrie intr-o altă organizaţie locală sau

judeţeană.

9.4. Adunarea locală are următoarele atribuţii:

a. alege şi revocă, prin vot preferenţial, direct şi secret, membrii Comitetului Local;

b. alege şi eliberează din funcţie, prin vot preferenţial, direct şi secret, delegaţii şi supleanţii acestora la Adunarea

Judeţeană. Norma de reprezentare va fi stabilita prin regulamentele Partidului;

c. aprobă şi stabileşte, în ordinea numărului de voturi primite, prin vot preferenţial, direct şi secret, lista candidaţilor la

alegerile locale, în conformitate cu lista de candidaţi propusă de comitetul local şi validată de comitetul judeţean;

d. stabileşte nivelul cotizaţiilor şi bugetul filialei locale;

e. analizează raportul Comisiei de control şi acordă descărcarea de gestiune a comitetului local;

9.5. Comitetul Local este organismul executiv al filialei locale.

9.5.1 Comitetul local este format din:

– Preşedinte şi Vicepreşedinte în filialele locale cu cel mult 15 de membri;

– Preşedinte, Vicepreşedinte şi 3 membri în filialele locale cu un număr de membri cuprins intre 16 şi 50 de membri;

– Preşedinte, Vicepreşedinte şi 5 membri în filialele cu peste 50 de membri;

9.5.2 Comitetul Local, ca o atribuţie specială a sa, propune şi înaintează spre validare comitetului judeţean candidaţi

cuprinşi în listele de candidaţi pentru consiliile locale, precum şi pentru primari. Decizia cu privire la listele de candidaţi

pentru consiliile locale şi pentru primari poate fi modificată, în sensul respingerii unuia sau mai multor candidaţi, din

motive obiective şi argumentate, care ţin de nerespectarea codului de integritate sau a regulamentelor partidului, de către

CIAJ. Candidaţii pentru alegerile locale (primari si consilii locale), sunt votaţi de către Adunarea Locală prin vot preferenţial,

direct şi secret.

9.5.3 Comitetul local se alege de către Adunarea Locală prin vot preferenţial pe liste, în ordinea voturilor obşinute.

STATUT

7

Secţiunea 10

FILIALE ŞI ORGANISME JUDEŢENE

10.1. Filialele judeţene acţionează în limitele judeţelor. Filiala Municipiului Bucureşti are statut de filială judeţeană.

10.2. Adunarea Judeţeană este organismul de conducere al Partidului în judeţ, respectiv în Municipiul Bucureşti.

10.3. Adunarea Judeţeană este formată din delegatii filialelor locale, se convoacă o dată la 4 (patru) ani sau ori de câte ori

este cazul de către Comitetul judeţean, în cel mult 90 zile de la data alegerilor parlamentare. Fiecare filială locală va avea

cel puţin un delegat la Adunarea Judeţeană. Norma de reprezentare precum şi procedurile de convocare şi ţinere a adunării

judeţene sunt detaliate în regulamentul de organizare si functionare a organizaţiilor judeţene.

10.4. În cazul în care Comitetul judeţean nu convoacă Adunarea Judeţeană în conformitate cu reglementările în vigoare,

aceasta poate fi convocată la cererea a minim 1/3 din membri.

10.5. Adunarea judeţeană poate fi convocată şi la cererea Preşedinţiei Partidului.

10.6. Membrii Comitetului Judeţean sunt membri de drept şi participă la Adunarea Judeţeană cu drept de vot.

10.7. O filială locala va fi reprezentată în Adunarea Judeţeană de către delegaţi mandataţi expres de către adunarea locală,

conform normei de reprezentare stabilita prin regulamentele partidului. Fiecare filială locală va avea cel puţin un delegat la

Adunarea Judeţeană.

10.8. În cazul particular al filialei judeţene înfiinţată într-un judeţ în care nu există filiale locale, adunarea judeţeană este

formată din totalitatea membrilor filialei judeţene.

10.9. Adunarea judeţeană întruneşte cvorumul dacă la prima convocare sunt prezenţi jumătate plus unul dintre delegaţii

filialelor locale, iar la a doua convocare sunt prezenţi 25% plus unul din delegaţi. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul

nici la a doua convocare, organizaţia se desfiinţează de drept iar membrii rămaşi se pot reînscrie intr-o altă organizaţie

judeţeană.

10.10. Adunarea Judeţeană are următoarele atribuţii:

a. alege şi revocă, prin vot preferenţial, direct şi secret, preşedintele, un număr de până la 3 (trei) vicepreşedinţi şi până

la 5 (cinci) membri şi 2 membri supleanţi ai Preşedinţiei judeţene;

b. alege şi revocă, prin vot preferenţial, direct şi secret membrii Comitetului Judeţean, Preşedintele, doi membri şi un

membru supleant ai Comisiei Judeţene de Control precum şi Preşedintele şi Preşedintele supleant al CIAJ;

c. alege şi eliberează din funcţie, prin vot preferenţial, direct şi secret, delegaţii şi supleanţii acestora la Congres. Norma

de reprezentare va fi stabilită prin regulamentele Partidului;

d. aprobă şi stabileşte, în ordinea numărului de voturi primite, prin vot preferenţial, direct şi secret, lista candidaţilor la

alegerile judeţene, parlamentare şi euro-parlamentare, în conformitate cu lista de candidaţi propusă de comitetul

judeţean şi validată de comitetul naţional;

e. alege, prin vot preferenţial, direct şi secret, candidatul la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean;

f. validează, prin vot preferenţial, direct şi secret, candidatul la funcţia de Preşedinte al României.

10.11. Comitetul Judeţean este constituit din Preşedinţia Judeţeană, precum şi din zece membri şi 3 membri supleanţi aleşi

de către Adunarea Judeţeană dintre reprezentanţii judeţeni care sunt membri ai Partidului.

10.12. Preşedintele Consiliului Judeţean, dacă acesta este membru al Partidului, precum şi deputaţii şi senatorii, membri ai

partidului, aleşi în judeţ, fac parte de drept din Comitetul Judeţean, cu drept de vot.

10.13. Comitetul Judeţean are în special următoarele atribuţii:

a. propune candidaţi pentru alegerile parlamentare si euro-parlamentare, decide cu privire la listele de candidaţi pentru

alegerile în organismele judetene de auto-guvernare (consilieri judeteni si Presedintele Consiliului judetean), în

conformitate cu Regulamentul intern aplicabil al Partidului, avizează listele de candidaţi pentru alegerile locale;

b. desemnează, în urma propunerilor primite de la filialele locale şi de la preşedinţia judeţeană, candidaţi pentru funcţiile

superioare ale Partidului;

 

 

c. aprobă înfiinţarea unei noi filiale locale, după aprobarea prealabilă de către CIAJ şi cu avizul Comitetului Executiv

Naţional;

d. decide cu privire la dizolvarea unor filiale locale, în cazul în care acestea acţionează contrar intereselor Partidului;

e. stabileşte şi aprobă bugetul anual al filialei judeţene;

f. analizează raportul Comisiei Judeţene de Control şi acordă descărcarea de gestiune Preşedinţiei judeţene;

g. decide cu privire la litigiile de pe teritoriul judeţului; deciziile sale pot fi contestate la CIAJ.

10.14. Preşedinţia Judeţeană este organismul executiv al filialei judeţene. Aceasta este compusă din Preşedintele, până la

trei vicepreşedinţi şi până la cinci membri precum şi 2 membri supleanţi aleşi de către Adunarea Judeţeană. În plus faţă de

aceştia, Preşedintele Consiliului Judetean, daca acesta este membru al Partidului precum şi deputaţii şi senatorii aleşi în

judeţ, care sunt membri ai Partidului, fac parte de drept din Preşedinţia Judeţeană.

10.15. Preşedinţia Judeţeană precum şi ceilalţi membri ai Comitetului Judeţean se aleg de către Adunarea Judeţeană prin

vot preferenţial pe liste, în ordinea voturilor obţinute.

Secţiunea 11

CONGRESUL

11.1. Congresul este organismul suprem de conducere al Partidului. Congresul are atributele Adunării Generale a Membrilor

prevăzută de legislaţia în vigoare.

11.2. Congresul se întruneşte cel puţin o dată la patru ani, în cel mult 120 de zile de la data alegerilor parlamentare sau ori

de câte ori este necesar.

11.3. Congresul poate fi convocat şi la propunerea filialelor judeţene reprezentând cel puţin o treime din membri, caz în care

va fi organizat in maxim 90 de zile de la data la care propunerea a fost adusa la cunoştinţa Comitetului Executiv Naţional.

11.4. Congresul este constituit din delegaţii filialelor judeţene, aleşi prin vot preferential, direct şi secret de către Adunările

Judeţene, în conformitate cu norma de reprezentare precum si din membrii Comitetului Executiv Naţional.

11.3 Congresul întruneşte cvorumul dacă la prima convocare sunt prezenţi jumătate plus unul dintre delegaţii filialelor

locale, iar la a doua convocare sunt prezenţi 25% plus unul din delegaţi. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul nici la a

doua convocare, partidul intra în procedura de dizolvare prevăzută de Sectiunea 19 de mai jos.

11.4. Congresul are următoarele atribuţii:

a. Alege şi revocă, prin vot preferenţial, direct şi secret, Preşedintele, Prim-Vicepreşedintele, patru Vicepreşedinţi precum

şi doi Vicepreşedinţi supleanţi;

b. Alege şi revocă, prin vot preferenţial, direct şi secret 5 (cinci) membri ai Preşedinţiei Partidului şi doi membri supleanţi

precum şi 16 (şaisprezece) membri şi 3 membri supleanţi ai Comitetului Executiv Naţional;

c. Alege şi revocă, prin vot preferenţial, direct şi secret Preşedintele, 3 membri şi 2 membrii supleanţi ai Comisiei Naţionale

de Control precum şi Preşedintele, Preşedintele supleant şi Secretarul CIAN.

11.5. Congresul aprobă Programul Politic, Statutul Partidului, Codul de Integritate, precum şi orice amendamente la

acestea.

11.6. Membrii Preşedinţiei Partidului şi ai Comitetului Executiv Naţional se aleg de către Congres prin vot preferenţial pe

liste, direct şi secret. Tot prin vot preferenţial pe liste, direct şi secret, în ordinea voturilor obţinute, se aleg Preşedintele,

membrii şi membrii supleanţi ai Comisiei Naţionale de Control, Preşedintele şi Preşedintele supleant al CIAN precum şi

Secretarul CIAN.

Secţiunea 12

COMITETUL EXECUTIV NAŢIONAL

12.1. Comitetului Executiv Naţional este format din Preşedinţia Partidului, şi din 16 (şaisprezece) membri aleşi în Congres

precum şi acei membri ai Guvernului, deputaţi şi senatori ai Parlamentului României, euro-parlamentari, Primarul

municipiului Bucureşti şi Preşedinţii de Consilii Judeţene, care sunt membri ai Partidului.

STATUT

9

12.2. Comitetul Executiv Naţional are următoarele atribuţii:

a. validează propunerile făcute de Comitetele Judeţene şi propune candidaţi pentru alegeri, în conformitate cu

Regulamentul intern al Partidului;

b. decide cu privire la lista Partidului pentru alegerile în Camera Deputaţilor, Parlamentul European şi candidaţii pentru

Senat şi cu privire la formarea de coaliţii electorale şi post-electorale;

c. aprobă proiectul de buget anual şi situaţiile financiare anuale ale Partidului;

d. aproba regulile şi regulamentele interne ale partidului;

e. stabileşte cuantumul cotizaţiilor de membru regulate şi speciale;

f. în cazul în care poziţia unui Vicepreşedinte sau a unui membru al Preşedinţiei devine vacantă în cursul mandatului,

acesta va alege şi va elibera succesorul din rândurile vicepreşedinţilor sau a membrilor supleanţi, pentru perioada

rămasă a mandatului;

g. numeşte şi revocă Secretarul General, la propunerea Preşedintelui sau a Prim-Vicepreşedintelui.

h. poate invita prin majoritate simplă de voturi membrii onorifici ai Partidului din rândul personalităţilor publice distinse

prin slujirea valorilor de centru-dreapta.

Secţiunea 13

PREŞEDINŢIA PARTIDULUI

13.1. Preşedinţia Partidului este organismul statutar de conducere al Partidului. Numai persoanele menţionate în

Secţiunea 8, Paragraful (7) sau persoane autorizate în scris de către acestea, vor avea dreptul de a acţiona în numele

Partidului în probleme financiare şi de a trata cu autorităţile publice.

13.2. Preşedinţia Partidului este compusă din Preşedinte, Prim-Vicepreşedinte, patru Vicepreşedinţi şi doi supleanţi, cinci

membri şi doi supleanţi, precum şi din preşedinţii Grupurilor parlamentare ale Partidului din Camera Deputaţilor, Senat şi

din Parlamentul European, care sunt membri ai Partidului.

13.3. Preşedinţia Partidului are în special următoarele atribuţii:

a. să prezinte Comitetului Executiv Naţional un proiect de buget anual şi situaţiile financiare anuale ale Partidului;

b. să propună spre aprobare Comitetului Executiv Naţional regulile si regulamentele interne ale partidului;

c. să suspende, în cazuri extreme şi bine determinate, în conformitate cu prevederile Codului de integritate şi a

regulamentelor, activitatea unui comitet local sau judeţean. Responsabilităţile comitetului suspendat vor fi preluate

de către comitetul imediat superior, pentru o perioadă limitată ce nu poate depaşi 90 zile;

e. să angajeze Secretarul General conform aprobării Comitetului Executiv Naţional.

Secţiunea 14

PREŞEDINTELE PARTIDULUI, PRIM-VICEPREŞEDINTELE, SECRETARUL GENERAL ŞI APARATUL DE PARTID

14.1. Preşedintele Partidului conduce partidul. Acesta va convoca şi prezida şedinţele Preşedinţiei Partidului şi ale

Comitetul Executiv Naţional.

14.2. Preşedintele Partidului are dreptul de a participa la şedinţele oricăror organisme ale Partidului.

14.3. Prim-Vicepreşedintele înlocuieşte Preşedintele Partidului atunci când acesta nu este disponibil.

14.4. În cazul în care poziţia de Secretar General este vacantă, Prim-Vicepreşedintele îndeplineşte şi atribuţiile Secretarului

General.

14.5. Prim-Vicepreşedintele are dreptul de a participa la şedinţele oricăror organisme ale Partidului şi aprobă angajarea,

schimbarea descrierii fişei postului sau concedierea angajaţilor, precum şi relaţii juridice similare cu terţe părţi.

14.6. Dispoziţiile de la Paragraful 1 de mai sus se aplică, cu efectuarea modificărilor necesare, la preşedinţii filialelor

judeţene şi locale.

14.7. Secretarul General nu poate deţine nici o altă funcţie prin alegere sau numire în cadrul Partidului sau în administraţia

publică.

STATUT

10

14.8. Secretarul General poate fi autorizat de către Preşedinte sau Prim-Vicepreşedinte să conducă aparatul de Partid, să

angajeze şi să concedieze angajaţii, să se asigure că rezoluţiile Congresului, Comitetului Executiv şi Preşedinţiei Partidului

sunt puse în aplicare, să prezinte Preşedinţiei Partidului proiectul de Regulament intern al Partidului şi să acţioneze în

numele Partidului în probleme de proprietate, economice, de muncă sau similare. Secretarul General poate participa la

reuniunile oricăror organisme ale Partidului, în calitate de consultant.

14.9. Aparatul de Partid, respectiv structura administrativa a partidului, vor fi reglementate de regulile de organizare a

Partidului, în activităţile sale şi în relaţia cu organismele alese ale Partidului.

Secţiunea 15

COMISIILE DE CONTROL ŞI COMISIILE DE INTEGRITATE ŞI ARBITRAJ

15.1. La nivelul partidului şi a filialelor sale judeţene se înfiinţează Comisia Naţională de Control şi Comisii Judeţene de

Control, având rolul de a controla activitatea financiară, economică şi administrativă a Partidului.

15.2. Preşedinţii, membrii şi membrii supleanţi ai Comisiilor de Control nu pot deţine nici o altă funcţie de Partid, la acelaşi

nivel organizaţional cu cel al comisiei în care activează şi nu pot fi angajaţi ai Partidului sau să fie într-o relaţie contractuală

cu Partidul.

15.3. La nivelul partidului se înfiinţează Comisia de Integritate si Arbitraj Naţională (CIAN) cu rol de comisie de arbitraj,

aşa cum este ea definită în art. 15 din Legea 14/2003 a partidelor politice.

15.4. CIAN are în special următoarele atribuţii:

a. decide cu privire la litigiile dintre membri şi organismele de la nivel naţional ale Partidului;

b. serveşte în calitate de organism de apel la deciziile Partidului, iar hotărârile sale vor fi definitive;

c. furnizează interpretarea obligatorie a Statutului şi a Codului de Integritate;

d. decide cu privire la conformitatea regulamentelor interne al Partidului cu Statutul şi Codul de Integritate ale

Partidului;

e. decide cu privire la modul în care membrii Comitetului Executiv Naţional aplică şi respectă prevederile Statutului şi ale

regulamentelor interne ale Partidului, precum şi cu privire la sancţiunile aplicabile acestora.

15.5. La nivel judeţean se înfiinţează Comisii de Integritate si Arbitraj Judeţene (CIAJ) care au rol de comisie de arbitraj,

aşa cum este ea definită în art. 15 din Legea 14/2003 a partidelor politice.

15.6. CIAJ are in principal următoarele atribuţii:

a. decide cu privire la litigiile dintre membri şi organismele de la nivel local sau judeţean ale Partidului şi cu privire la

eventualele incompatibilităţi sau încălcări ale Codului de integritate şi/sau a regulamentelor ale unei persoane care

depune o cerere de aderare;

b. decide cu privire la respectarea de către membrii Comitetelor locale sau judeţene a regulamentelor interne ale

Partidului şi cu privire la sancţiunile aplicabile acestora.

c. decide cu privire la eventualele incompatibilităţi ale candidaţilor cuprinşi în listele de candidaţi propuşi pentru alegerile

locale sau judeţene

15.6. Preşedinţii şi Preşedinţii supleanţi ai CIAN şi CIAJ trebuie să fie licenţiaţi ai studiilor de drept. Preşedintele şi membrii

CIAN sau CIAJ nu pot fi angajaţi ai Partidului sau să fie într-o relaţie contractuală cu acesta.

15.7. CIAJ este formată din Preşedinte, Preşedinte supleant şi Secretar, precum şi dintr-un număr de 8 membri aleşi prin

tragere la sorţi din baza de date cuprinzând membrii fără funcţii ai tuturor comitetelor locale şi ai Comitetului Executiv

Judeţean.

15.8. CIAN este formată din Preşedinte, Preşedinte supleant şi Secretar precum şi dintr-un număr de 12 membri aleşi prin

tragere la sorţi din baza de date cuprinzând toţi membrii fără funcţii ai tuturor Comitetelor Judeţene şi ai Comitetului

Executiv National.

STATUT

11

Secţiunea 16

DURATA MANDATULUI ŞI COOPTAREA

16.1. Durata mandatului tuturor organismelor Partidului şi funcţionarilor aleşi este de patru ani şi se încheie cu o nouă

alegere. Dacă un membru se transferă de la o filială la alta, toate funcţiile sale de partid deţinute în filiala iniţială expiră.

16.2. Numărul de mandate consecutive pe aceeaşi funcţie în cadrul partidului este limitat la două, indiferent de funcţia

deţinută în cadrul partidului. Excepţie de la prevederile acestui paragraf fac funcţiile ocupate de membrii care sunt

promovaţi pe o funcţie eligibilă, rămasă vacantă, din calitatea de membru supleant, care dau automat dreptul persoanei

care ocupa o astfel de funcţie să facă parte de drept şi din alt organism al partidului, precum şi persoanele care ocupa

temporar şi limitat, prin tragere la sorţi, funcţia de membru (jurat) în cadrul CIAJ sau CIAN.

16.3. În cazul în care orice poziţie în cadrul organismelor de partid alese, care nu poate fi ocupată de un supleant, devine

vacantă înainte de sfârşitul mandatului, poate fi aplicată cooptarea, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în Statut.

Maximum o cincime din membrii aleşi pot fi cooptaţi în acest mod.

16.4. Prin excepţie de la prevederile paragrafelor de mai sus, primul mandat al Preşedinţilor şi Secretarilor CIAN şi CIAJ va

avea doi ani iar mandatul membrilor CIAN şi CIAJ aleşi prin tragere la sorti este limitat la cauzele deduse judecăţii.

Secţiunea 17

RELAŢIILE DINTRE ORGANISMELE PARTIDULUI

17.1. Hotărârile unui organism superior al Partidului vor fi obligatorii pentru toate organismele de partid inferioare şi vor fi

puse în aplicare de către acestea.

17.2. În cazuri justificate, organismele superioare ale Partidului pot decide convocarea organismelor inferioare.

17.3. Cazurile speciale şi punctuale în care un organism superior poate convoca un organism inferior sunt detaliate în Codul

de Integritate şi regulamentele partidului.

17.4. Un organism superior al Partidului, în cazuri bine justificate, va avea dreptul de a prelua responsabilităţile unui

organism subordonat, pentru o perioadă limitată de timp.

17.5. O astfel de responsabilitate va fi preluată pentru un Comitet Local de către Comitetul Judeţean, pentru Comitetul

Judeţean de către Preşedinţia Partidului şi pentru Preşedinţia Partidului de către Comitetul Executiv Naţional.

17.6. Cazurile speciale şi punctuale în care un organism superior poate prelua responsabilităţile unui organism inferior sunt

detaliate în Codul de Integritate şi regulamentele partidului.

Secţiunea 18

PATRIMONIUL, FONDURILE PARTIDULUI ŞI ADMINISTRAREA ACESTORA.

18.1. Partidul este persoană juridică de interes public. Partidul Noua Republică poate deţine bunuri mobile şi imobile care

sunt necesare activităţilor sale specifice. Acesta este răspunzător pentru obligaţiile sale cu tot patrimoniul său. Partidul va

funcţiona pe baza bugetului anual aprobat. Comitetele de la toate nivelurile trebuie să prezinte rapoarte cu privire la

gestionarea lor din punct de vedere economic, către Adunările generale respective. Detaliile vor fi reglementate de

Orientările privind gestionarea activelor.

18.2. Sursele de finanţare ale Partidului Noua Republică provin din:

a) cotizaţiile membrilor partidului;

b) donaţii şi legate;

c) subvenţii de la bugetul de stat;

d) alte surse, potrivit legii.

18.3. Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei şi în valută deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în

România şi se gestionează prin mandatari financiari, numiţi de către Comitetele Executive de la toate nivelurile de

STATUT

12

conducere. Mandatarii financiari vor prezenta comitetelor executive rapoarte periodice privind pasivele si activele acestor

conturi.

18.4. Membrii partidului plătesc o cotizaţie lunară al cărei cuantum este stabilit de către Comitetul Executiv Naţional. De

asemenea, CEN poate stabili o cotizaţie lunară mai mare pentru persoanele alese sau numite în funcţiile de conducere în

structurile partidului.

Secţiunea 19

ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

Partidul Noua Republică îşi încetează activitatea prin:

a) autodizolvare, hotărâtă de Congres, cu votul a peste două treimi din numărul delegaţilor;

b) dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească şi prin hotărârea Curţii Constituţionale;

c) constatarea încetării existenţei sale prin inactivitate, de către Tribunalul Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile

Legii partidelor politice;

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

Secţiunea 20

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

20.1. Grupul de Iniţiativă Naţională (GIN) este organul executiv provizoriu al Partidului Noua Republică, validat de către

membrii fondatori la Adunarea Generală ce a avut loc la Sibiu în 17 decembrie 2011, care exercită toate atribuţiile executive

în numele şi pentru Partidul Noua Republică până la alegerea organismelor de conducere prevăzute în prezentul Statut.

20.2. Grupul de Iniţiativă Naţional îşi va înceta de drept activitatea în momentul alegerii, de către Congres, a organismelor

de conducere ale Partidului Noua Republică prevăzute în prezentul Statut .

20.3. În termen de 90 de zile de la data desfăşurării Congresului Partidului Noua Republică Comitetul Executiv Naţional va

adopta toate Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor partidului prevăzute în prezentul Statut.

20.4. Prezentul Statut se completează de drept cu prevederile Legii partidelor politice din România.

Membri fondatori:

Neamţu George Mihail

Burchel Nicolae

Cujbă Radu

Ţino Cazimir

Todiraşcu Valeriu

Vlaston Ştefan – Ion

 

 

Reclame